goedZO.com NuJijFunLekkerMuziekKletsenPromotieSubmitgoedZO?!XML  
« Bazige vrouwen baren vooral zonen Onzeker? blijf dan maar vrijgezel »
Advertentie

01-06-05

De EU Grondwet: Waarop heb jij je stem gebaseerd?

De Europese grondwet roept bij veel Nederlanders angst op. Waarom is dat eigenlijk?

De Euro is te duur, we verliezen onze eigen identiteit, Nederland wordt ondergesneeuwd door al die grote landen, Turkije komt er dan tenminste niet bij en zo zijn er nog meer populistische uitspraken.

Wat een totale onzin-argumenten zijn dit. Als je een beetje in de grondwet hebt verdiept kom je er al snel achter dat de grondwet daar helemaal niet over gaat:

Met of zonder grondwet, de EU blijft gewoon bestaan, het kabinet valt niet en je krijgt echt niet de gulden terug. Daar gaat de grondwet ook helemaal niet over.

Waarom dan wel een grondwet?
-Op dit moment is beleidsvorming met 25 landen binnen Europa een hels karwei: De grondwet legt regels vast waardoor er sneller tot besluitvorming gekomen kan worden.
-Het vetorecht van de grote landen verdwijnt: Dit is juist positief omdat er geen voortrekkersrol voor de grote EU landen meer is.
-Ongelijkheid wordt opgeheven.
-Denk aan de toekomst op lange termijn: Samen zijn we sterk. Hoe denk je dat de Irak-oorlog er had uitgezien, als Europa had besloten om niet mee te doen met de oorlog?

Kort samengevat: Denk eerst na voordat je stemt. Voor papegaaien ga ik wel naar Artis.

-Hier nog enige argumenten die je zo nu en dan hoort:

1. JA tegen een Europese superstaat. Stap voor stap wordt Nederland een machteloze provincie van een oppermachtige Europese Unie.

Onzin. In de EU-grondwet staat niets over enige verandering van de rechtstaat.

2. JA tegen meer machtsoverdracht aan Brussel. Steeds meer bevoegdheden worden overgeheveld naar Brussel.

Exact, een hele goede zaak. In brussel zitten nou eenmaal de afgevaardigen van onze landen. Zo werkt een democratie: Jij gaat toch ook stemmen voor een nederlandse regering en een partij die jou vertegenwoordigd? Of ben je eerder een communist die liever een dicator aan de macht heeft? Brussel bestaat niet voor niets uit een regering die uit meerdere landen bestaat.

3. JA tegen meer marktwerking, ook in zorg en onderwijs. Met deze grondwet wordt één economische variant, de vrijemarkteconomie,

Marktwerking is juist goed voor de economie. Heb jij ook geen voordeel gehad van de supermarkt oorlog? De inflatie is in 2005 nog nooit zo laag geweest, allemaal dankzij deze oh zo vervelende marktwerking.

Op marktwerking is onze hele economie gebaseerd, als je dat stroomlijnt is dat dus goed voor de economie.

4. JA tegen te veel Brusselse zeggenschap over ons sociaal beleid
..
betrekking heeft op bevordering van de werkgelegenheid, de verbetering van de levensomstandigheden en van de arbeidsvoorwaarden, een adequate sociale bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting.
verbetering van het arbeidsmilieu, de arbeidsvoorwaarden, de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de bestrijding van sociale uitsluiting en de modernisering van de stelsels voor sociale bescherming.

...
De Unie kan dus op elk gewenst ogenblik de zeggenschap over ons eigen sociale beleid beperken.

Of verbreden. Waarom ben je van Mening dat de EU goede sociale stelsels zal afbreken? Het is erg eenzijdig om te denken dat we geen sociaal land meer zijn. Sterker nog, als je zo graag de sociale gedachte aanhangt, is het best asociaal dat je de rest van de europese landen deze voorzieningen niet gunt. Wij hebben misschien de luxe een goed sociaal systeem te hebben, maar in de rest van de EU landen is het veel barrer gesteld. Voor deze landen is het dus veel beter.

5. JA tegen verwaarlozing van ons leefmilieu
De grondwettelijk vastgelegde vrije-markteconomie zet de deur wagenwijd open voor schaalvergroting in de landbouw en bio-industrie.

Een schaalvergroting heeft een verwaarlozing van ons leefmileu tot gevolg? En dat dankzij de grondwet? De grondwet staat los van de expansiedrift van bedrijven. Die schaalvergroting zal er altijd zijn, en blijven. Uiteraard ben ik tegen milieuvervuiling, maar het is wel een beetje kort door de bocht om daar de grondwet de schuld van te geven.

6. JA tegen verschillende vormen van dierenmishandeling

“godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed” moeten eerbiedigen

er komt een grondwettelijke bescherming voor stierenvechten, ritueel slachten, eieren rapen van beschermde vogels, dwangvoeding van ganzen en eenden, drijfjacht. Dat bevestigt dat dieren in het huidige en toekomstige Europa geen rechten hebben en ondergeschikt blijven aan alle willen en grillen van mensen.

Jij eet geen vlees wou je zeggen? Of jij respecteert geen mensen die andere overtuigingen hebben dan jij? Waarschijnlijk wel, en deze wet is breder dan dierenmishandeling. Het gaat over respect en gelijkheid. En daar is juist de afgelopen periode nogal wat mis mee. Uiteraard keur ik dierenmishandeling niet goed, en doe daar dus ook niet aan mee. De grondwet verandert daar niets aan.

Wou jij beweren dat als de grondwet daar banden aan stelt, je niet gaat beweren dat de EU zich overal mee bemoeit?

7. JA tegen een peperduur Europees leger
“De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren.” (artikel I-41, lid 3).

...
De grondwet wijst nadrukkelijk op de band tussen de Europese Unie en de NAVO, waarmee ook het bondgenootschap

Juist door een europees leger wordt het nut van de NAVO minder en daarmee ook de bemoeienis van de VS uitgeschakeld. De grootste beslissingen binnen de NAVO worden door de VS genomen. Nu moeten de leden van de NAVO deze beslissingen volgen. Met een Europees leger is deze bemoeienis er niet meer en kan dit leger worden ingezet voor zaken die goed zijn voor de EU ipv voor de VS (zoals het nu is).

8. JA tegen meer Brusselse bureaucratie
De huidige Europese Unie is verworden tot een bureaucratisch, ondemocratisch, geldverslindend monstrum.

Inderdaad, dankzij het GEBREK aan goede afspraken is er veel bureaucratie op dit moment. De grondwet heft veel van deze zaken juist op. Niet meer 3x per jaar verhuizen van het hoofdkwartier van de EU.

9. JA tegen een ondemocratisch en ondoorzichtig Europa
Op bepaalde punten krijgt het Europees Parlement meer zeggenschap. Het parlement wordt medewetgever op het gebied van misdaadbestrijding, migratie, landbouw, visserij en handel. Dat betekent dat het Europarlement wetsvoorstellen kan amenderen en verwerpen.

Nee in het geheel niet, jij als burger kiest nog steeds je volksvertegenwoordiger. Deze volksvertegenwoordiger zal ook binnen de europese raad jouw gedachtengoed overbrengen. Dankzij de wet van democratie zal het algeheel gemeengoed de wetten maken en breken. En dat is een goede zaak. Hierdoor krijgen de uitwassen van de maatschappij een veel kleinere kans dan bijvoorbeeld bij het communisme.

De EU is een democratie, en geen algehele opleggende rechtstaat.

10. JA tegen degradatie van de Nederlandse grondwet
De Nederlandse grondwet bevat de fundamentele regels voor onze staatsinrichting en legt de grondrechten van de burgers vast.

Als je de grondrechten hebt gelezen, zul je misschien verbaasd zijn dat ze gelijk zijn aan onze eigen grondwet. Deze rechten zullen ook niet veranderen, en daar gaat niemand aankomen.

Een grondwet is de basis van de rechtsstaat, en moet dus door iedereen gelezen én begrepen kunnen worden. Deze Europese grondwet voldoet totaal niet aan die criteria en is dus niet geschikt om als grondwet te dienen.

Iedereen kan het lezen en begrijpen, zo moeilijk is het niet en iedereen kan een exemplaar in zijn eigen taal krijgen.

Dit verdrag is er om rechten van burgers af te nemen.

De europese grondwet geeft jou meer rechten dan je in Nederland zelf hebt.

Er wordt gezegd dat drugsbeleid onder Volkgezondheid valt en dat de grondwet er daarom geen invloed op zal hebben, maar het drugsbeleid valt onder Justitie, waar het vetorecht zal verdwijnen. Nederland heeft dan nog maar weinig in te brengen over hoe het drugsbeleid zal worden ingevuld. Hetzelfde geldt voor abortus en euthanasie.

Gedoogbeleid, abortus, euthanasie, homohuwelijk, stierenvechten etc etc zijn nationale aangelegenheden en de EU bemoeit zich daar niet mee, dus de grondwet ook niet.
Dit staat overigens zeer duidelijk vermeld in de grondwet hoor!!!

De persvrijheid staat onder druk. De overheid krijgt het recht om te cencureren om wanordelijkheden te voorkomen en 'de goede zeden' te beschermen!

En waar kun je dit dan lezen? De EU is meer open dan de nederlandse overheid hierin hoor.

Een aantal vitaminen en mineralen die tot de onmisbare voedingsstoffen behoren en nu nog in vitaminepillen zitten zullen worden verboden in voedingsupplenten.

Dit soort dingen worden niet in de grondwet geregeld, net als dat de plaats van een nummerplaat op een auto wel europees vastgelegd is, maar niet in de grondwet.

De Europese Grondwet heeft voorrang op de nationale grondwetten.

Onzin, het is wel zo dat de nationale grondwetten niet in strijd mogen zijn met de europese grondwetten, maar dit is al bijna 50 jaar het geval dus absoluut niet nieuw.

Burgers krijgen minder macht. Overheden en bedrijven meer.

Burgers krijgen najuist meer macht.
Arbeiders en vakbonden krijgen enorm veel meer macht.
De Europese Unie is het enige blok op de wereld waar overleg tussen overheid, vakbonden en bedrijven vast is gelegd in de Grondwet, zelfs Nederland heeft dit niet in de grondwet staan.
oftewel, europees hebben, burgers en vakbonden meer in te brengen, dan nationaal.

Grote landen krijgen meer invloed dan kleine landen.

Door het verdwijnen van het vetorecht op 49 gebieden en de mogelijkheid dat landen kunnen samenwerken, geeft kleine landen najuist MEER macht dan nu het geval is.
Grote landen krijgen dus MINDER invloed op kleine landen dan nu.

Er wordt een Europees leger opgericht dat overal ter wereld 'preventief' oorlog moet kunnen voeren.

Er komt geen europees leger, er komt wel een samenwerkingsverband.

Het einde van de scheiding tussen kerk en staat, door het opnemen van overleg met de kerken

Om te beginnen zijn kerk en staat niet gescheiden in Nederland, maar wel in de EU.
Wat er in de grondwet staat is dat geloofshuizen (dus ook moskeen enz.) verplicht zijn om met elkaar te overleggen en een eenduidig beleid te voeren.
Het is absoluut niet het geval dat kerken inspraak krijgen in het parlement, commissie of raad van ministers.

Landen worden gedwongen om onderwijs en zorg te privatiseren.

Elk land bepaalt zelf hoe ze hun onderwijs inrichten, het enige verschil is dat diploma's internationaal erkend worden. Dus jij kan straks met je MBO diploma in andere landen ook aan de slag.

Het recht op arbeid, recht op een minimuminkomen, recht op een uitkering bij werkloosheid en het recht op huisvesting staan niet in de Europese Grondwet.

Dat staat wel in de grondwet, alleen niet onder deze benamingen.
Dat is nu het huidige Lissabon Verdrag overigens.

Als de 'grondwet' is aangenomen wordt het heel moeilijk om deze te wijzigen, omdat dan minimaal 25 landen moeten instemmen.

Er is 2/3 van het Europees Parlement voor nodig of 15 landen (er zijn 25 landen in het totaal).

Om een europees wetsvoorstel tegen te houden is steun van 8 andere landen nodig.

Dat klopt en nu is het helemaal niet mogelijk, dus een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Er komt een ongekozen Europese President.

Onzin, de voorzitter blijft rouleren, dus er komt niet eens een vaste voorzitter en al helemaal geen president.

De landbouw wordt verplicht om meer te produceren, terwijl er al een voedseloverschot is.

Hier in ons straks NL'tje waar alles goed geregeld is wel, ja. Maar de grote landbouw producties verplaatsen zich naar het Oosten van de Unie.

Er komt een verplicht economisch model van vrije concurrentie.

En het nadeel is?? Ten opzichte van de huidige situatie in NL verandert er vrij weinig.

De niet gekozen Europese Commissie kan zonder parlementaire controle normen creëren die even dwingend zijn als wetten.

Dat kan alleen het Europees Parlement.
En ja, de commisie is ongekozen maar hebben dan ook niet zoveel bevoegdheden als het parlement, welke wel gekozen is. (als iedereen naar de stembus zou gaan dan)

Laat ze dat maar eerst oplossen voordat we ze nog meer macht geven.

Dat is nou net de reden waarom de grondwet ingevoerd moet worden.

-----
Gevonden maar toch relevant:

Meer democratie
Het Europees parlement krijgt op een flink aantal terreinen medebeslissingsrecht. Nu kan het europarlement vaak niet meer dan een advies uitbrengen. Met de grondwet mag het meebeslissen over bijvoorbeeld de landbouwbegroting, de grootste kostenpost van de EU.

Meer grip op Brussel
Nationale parlementen kunnen de Europese Commissie terugfluiten als die een wet wil maken over een onderwerp waarvan de lidstaten vinden dat er geen Europees beleid voor nodig is.

Slagvaardiger bestuur
Aanzienlijk meer besluiten kunnen genomen worden met 'gekwalificeerde meerderheid'. Er hoeft dus niet meer eindeloos onderhandeld te worden totdat iedereen het helemaal eens is over een slap compromis. In een Unie met nu 25 lidstaten is dat erg moeilijk.
Ook wordt Europese Commissie kleiner en daarmee slagvaardiger. Op dit moment hebben sommige commissarissen een erg kleine portefeuille. In het nieuwe toerbeurtsysteem komen alle landen even vaak aan bod.

Meer invloed voor de burger
Om de kloof tussen burger en Brussel minder groot te maken, komt er het Europees burgerinitiatief: een miljoen Europeanen kunnen de Commissie verzoeken een wet te maken. De Commissie is verplicht het verzoek te bespreken.

Goed voor de economie
Door de grondwet krijgt Europa een daadkrachtiger bestuur, hetgeen de Europese economie versterkt. Regels voor de interne markt kunnen makkelijker worden vastgesteld. Voor handelsland Nederland is een gezonde Europese economie van levensbelang. Eerlijke concurrentie en een vrije markt worden in de grondwet verankerd.

Betere terreur- en misdaadbestrijding
Terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit roepen om een gezamenlijke aanpak binnen Europa. Besluiten daarover worden volgens de grondwet met een meerderheid van stemmen genomen, en kunnen dus niet door een veto worden geblokkeerd. De grondwet maakt het onder meer mogelijk dat er een Europees Openbaar Ministerie komt, dat internationale misdaad effectiever aan kan pakken.

Een beter asiel- en migratiebeleid
Met de grondwet kan er een Europees asielstelsel komen. Daarmee zou voorkomen moeten worden dat asielzoekers binnen Europa doorreizen naar het land met de aantrekkelijkste regels.

Burgerrechten in de grondwet
De EU is meer dan een economische club: het is een waardengemeenschap waar vrede, vrijheid en democratie voorop staan. De grondwet bevat een Handvest van grondrechten waarin die waarden en de rechten van burgers zijn vastgelegd. Het is meer dan een stuk papier: Europese instellingen zijn verplicht zich eraan te houden, en burgers kunnen makkelijker naar de rechter stappen als ze menen dat een instelling hun rechten schendt.

Lidstaten blijven autonoom
De Europese grondwet vervangt de Nederlandse grondwet niet, maar staat ernaast. Europees wat Europees moet, nationaal wat nationaal kan.

Europa wordt duidelijker
De grondwet stelt glashelder op welke terreinen de Unie welke bevoegdheden heeft. Ook is de EU nu gebaseerd op meer dan tien losse verdragen. Die worden overzichtelijk gebundeld in de grondwet.

Grotere rol in de wereldpolitiek
De grondwet introduceert de Europese minister van Buitenlandse Zaken, waarmee de EU een duidelijker gezicht krijgt voor de buitenwereld. De lidstaten zullen met elkaar moeten overleggen voordat ze elk met een eigen standpunt komen. De EU-lidstaten die lid zijn van de VN-veiligheidsraad moeten onderling overleggen en de andere lidstaten op de hoogte houden. De Europese minister van Buitenlandse Zaken kan daar het standpunt van de EU verwoorden.
Ook worden in de grondwet afspraken gemaakt over meer samenwerking op het gebied van defensie, waardoor Europa als het nodig is militaire operaties uit kan voeren of snel vredestroepen kan sturen.

Nederland behoudt veto over EU-begroting
Als grootste netto-betaler per hoofd van de bevolking wil Nederland het laatste woord houden over de meerjarenbegroting van de EU. Dat vetorecht is in de grondwet vastgelegd.

Een socialer Europa
Volgens de grondwet moet de EU zich onder meer richten op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang. Lidstaten behouden zeggenschap over het eigen stelsel van sociale zekerheid.

Goed voor een groen en diervriendelijk Europa
Verbetering en bescherming van de kwaliteit van het milieu is een van de doelstellingen van de Unie. Een hoog niveau van milieubescherming moet worden geïntegreerd in het beleid van de Unie. Ook dierenwelzijn is expliciet opgenomen in de grondwet.

Uit de Unie stappen
In de grondwet is opgenomen dat lidstaten zich uit de Unie kunnen terugtrekken. Tot nu
toe was dat niet geregeld.

Aandachtspunten
- Er komt GEEN Europees leger.
- Er komt GEEN Europese superstaat.
- De Nederlands Grondwet komt NIET te vervallen.
- Nederland houdt zijn eigen identiteit.
- Nederland houdt vetorecht over zaken betreffende homohuwelijk, beleid inzake softdrugs, asielbeleid, inzet van ons leger.

De meeste stellingen tegen die de SP op werpt zijn punten die zonder Grondwet OOK zo zouden zijn en dus doodleuk argumenten zijn die niet ter zake doende zijn.
De stellingen die de dierenstichtingen aanhangen die tegen de grondwet zijn betreffen dingen die zonder Grondwet ook niet aangepakt worden (stierenvechten. ganzen voedering, kivietseieren, bio-industrie etc etc).Deze Grondwet is voor dieren een verbetering. Het is nog niet perfekt maar het is tot nu toe het best haalbare.

9 reacties

Reactie from: Degtyarev Pekhotny [Bezoeker] · http://www.sargasso.nl
leuke reaktie op de nep-argumenten... die kunnen de nederlanders al iedere dag op tv horen trouwens deze reaktie.

Nu nog een reaktie op echte argumenten en jij bent helemaal de bom. Nu niet dus.
27-05-05 @ 03:24
Reactie from: Julien [Lid] E-Mail · http://www.goedzo.com
Volgens mij staat er ook een reatie op de echte argumenten:
-De grondwet legt regels vast waardoor er sneller tot besluitvorming gekomen kan worden.
-Dit is juist positief omdat er geen voortrekkersrol voor de grote EU landen meer is.
-Samen zijn we sterk.
27-05-05 @ 09:25
Reactie from: Lestat [Bezoeker] · http://www.zattevrienden.be
Wat jij zegt is ook pure, holle propaganda, lees eerst het ontwerp eens van de grondwet en kom dan discussiëren. Of dacht je dat het 'zomaar' was dat er zoveel commotie rond is, zeker in andere landen ?
Over het "snellere besluiten nemen" kan ik je volgen, maar de rest zoals in :" Het vetorecht van de grote landen verdwijnt: Dit is juist positief omdat er geen voortrekkersrol voor de grote EU landen meer is.
-Ongelijkheid wordt opgeheven.
-Denk aan de toekomst op lange termijn: Samen zijn we sterk. Hoe denk je dat de Irak-oorlog er had uitgezien, als Europa had besloten om niet mee te doen met de oorlog?" ?????
Jawadde, dit is een pure aanfluiting van de waarheid en holle propaganda !
27-05-05 @ 10:19
Reactie from: Julien [Lid] E-Mail · http://www.goedzo.com
Propaganda? Dat is precies wat er in de grondwet staat. Daar gaan de afspraken over.

Kom zelf eerst maar met argumenten waarom je tegen de afspraken bent want dat populistisch gedrag met non argumenten je standpunt maken hebben we al genoeg gehoord.

Holle propaganda klinkt wel stoer, maar je beargumenteerd je boute uitspraak totaal niet.
27-05-05 @ 10:29
Reactie from: Julien [Lid] E-Mail · http://www.goedzo.com
1. JA tegen een Europese superstaat. Stap voor stap wordt Nederland een machteloze provincie van een oppermachtige Europese Unie.


Onzin. In de EU-grondwet staat niets over enige verandering van de rechtstaat.


2. JA tegen meer machtsoverdracht aan Brussel. Steeds meer bevoegdheden worden overgeheveld naar Brussel.


Exact, een hele goede zaak. In brussel zitten nou eenmaal de afgevaardigen van onze landen. Zo werkt een democratie: Jij gaat toch ook stemmen voor een nederlandse regering en een partij die jou vertegenwoordigd? Of ben je eerder een communist die liever een dicator aan de macht heeft? Brussel bestaat niet voor niets uit een regering die uit meerdere landen bestaat.

3. JA tegen meer marktwerking, ook in zorg en onderwijs. Met deze grondwet wordt één economische variant, de vrijemarkteconomie,


Marktwerking is juist goed voor de economie. Heb jij ook geen voordeel gehad van de supermarkt oorlog? De inflatie is in 2005 nog nooit zo laag geweest, allemaal dankzij deze oh zo vervelende marktwerking.

Op marktwerking is onze hele economie gebaseerd, als je dat stroomlijnt is dat dus goed voor de economie.


4. JA tegen te veel Brusselse zeggenschap over ons sociaal beleid
..
betrekking heeft op bevordering van de werkgelegenheid, de verbetering van de levensomstandigheden en van de arbeidsvoorwaarden, een adequate sociale bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting.
verbetering van het arbeidsmilieu, de arbeidsvoorwaarden, de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de bestrijding van sociale uitsluiting en de modernisering van de stelsels voor sociale bescherming.

...
De Unie kan dus op elk gewenst ogenblik de zeggenschap over ons eigen sociale beleid beperken.


Of verbreden. Waarom ben je van Mening dat de EU goede sociale stelsels zal afbreken? Het is erg eenzijdig om te denken dat we geen sociaal land meer zijn. Sterker nog, als je zo graag de sociale gedachte aanhangt, is het best asociaal dat je de rest van de europese landen deze voorzieningen niet gunt. Wij hebben misschien de luxe een goed sociaal systeem te hebben, maar in de rest van de EU landen is het veel barrer gesteld. Voor deze landen is het dus veel beter.


5. JA tegen verwaarlozing van ons leefmilieu
De grondwettelijk vastgelegde vrije-markteconomie zet de deur wagenwijd open voor schaalvergroting in de landbouw en bio-industrie.


Een schaalvergroting heeft een verwaarlozing van ons leefmileu tot gevolg? En dat dankzij de grondwet? De grondwet staat los van de expansiedrift van bedrijven. Die schaalvergroting zal er altijd zijn, en blijven. Uiteraard ben ik tegen milieuvervuiling, maar het is wel een beetje kort door de bocht om daar de grondwet de schuld van te geven.


6. JA tegen verschillende vormen van dierenmishandeling

“godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed” moeten eerbiedigen

er komt een grondwettelijke bescherming voor stierenvechten, ritueel slachten, eieren rapen van beschermde vogels, dwangvoeding van ganzen en eenden, drijfjacht. Dat bevestigt dat dieren in het huidige en toekomstige Europa geen rechten hebben en ondergeschikt blijven aan alle willen en grillen van mensen.


Jij eet geen vlees wou je zeggen? Of jij respecteert geen mensen die andere overtuigingen hebben dan jij? Waarschijnlijk wel, en deze wet is breder dan dierenmishandeling. Het gaat over respect en gelijkheid. En daar is juist de afgelopen periode nogal wat mis mee. Uiteraard keur ik dierenmishandeling niet goed, en doe daar dus ook niet aan mee. De grondwet verandert daar niets aan.

Wou jij beweren dat als de grondwet daar banden aan stelt, je niet gaat beweren dat de EU zich overal mee bemoeit?


7. JA tegen een peperduur Europees leger
“De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren.” (artikel I-41, lid 3).

...
De grondwet wijst nadrukkelijk op de band tussen de Europese Unie en de NAVO, waarmee ook het bondgenootschap


Juist door een europees leger wordt het nut van de NAVO minder en daarmee ook de bemoeienis van de VS uitgeschakeld. De grootste beslissingen binnen de NAVO worden door de VS genomen. Nu moeten de leden van de NAVO deze beslissingen volgen. Met een Europees leger is deze bemoeienis er niet meer en kan dit leger worden ingezet voor zaken die goed zijn voor de EU ipv voor de VS (zoals het nu is).


8. JA tegen meer Brusselse bureaucratie
De huidige Europese Unie is verworden tot een bureaucratisch, ondemocratisch, geldverslindend monstrum.


Inderdaad, dankzij het GEBREK aan goede afspraken is er veel bureaucratie op dit moment. De grondwet heft veel van deze zaken juist op. Niet meer 3x per jaar verhuizen van het hoofdkwartier van de EU.


9. JA tegen een ondemocratisch en ondoorzichtig Europa
Op bepaalde punten krijgt het Europees Parlement meer zeggenschap. Het parlement wordt medewetgever op het gebied van misdaadbestrijding, migratie, landbouw, visserij en handel. Dat betekent dat het Europarlement wetsvoorstellen kan amenderen en verwerpen.


Nee in het geheel niet, jij als burger kiest nog steeds je volksvertegenwoordiger. Deze volksvertegenwoordiger zal ook binnen de europese raad jouw gedachtengoed overbrengen. Dankzij de wet van democratie zal het algeheel gemeengoed de wetten maken en breken. En dat is een goede zaak. Hierdoor krijgen de uitwassen van de maatschappij een veel kleinere kans dan bijvoorbeeld bij het communisme.

De EU is een democratie, en geen algehele opleggende rechtstaat.


10. JA tegen degradatie van de Nederlandse grondwet
De Nederlandse grondwet bevat de fundamentele regels voor onze staatsinrichting en legt de grondrechten van de burgers vast.


Als je de grondrechten hebt gelezen, zul je misschien verbaasd zijn dat ze gelijk zijn aan onze eigen grondwet. Deze rechten zullen ook niet veranderen, en daar gaat niemand aankomen.
27-05-05 @ 11:29
Reactie from: lilwiz [Lid] E-Mail · http://www.lilwiz.nl
Ik vind dit allemaal totale onzin stem JA. Je wordt gewoon gedwongen om ja te zeggen. Zie alle reclames en rare fratsen op tv enzo. Want extra geld voor een Ja campagne is er wel ineens, terwijl er voor tegen argumenten niks is. Vreemd is het niet en ineens dat geld ook. Want eerst lopen zeuren we moeten bezuinigen...bullshit
Denk dat hier meer achter zit dan alleen maar die Ja, die onze regering zo graag wilt hebben.

Economisch gezien gaat NL hier op achteruit, want wij moeten al die arme landen dan gaan bijsteunen en weet ik het. Dat ze het eerst maar hier eens goed regelen.
Verder veranderd er denk ik best veel aan NL als die grondwet er komt.
Hoorde ook iets van dat Europa niet kan concurreren met de amerikaanse beurs en aziatische beurs...weer onzin want de Euro is meer waard dan die dollar.
Oorlog in Irak, was ook gewoon iets van ik wil Amerika te vriend houden, dus we zette een leger in. Denk je nu echt dat een groot europees leger nu beter is :s Gaat allemaal om Amerika te vriend te houden.

Dit komt niet echt overeen met wat hierboven staat maar zo denk ik er gedeeltelijk over. Weet nog niet wat ik ga stemmen maar het zal wel een Nee worden.
27-05-05 @ 12:08
Reactie from: Cheyenne [Lid] E-Mail
Het stemmen over de grondwet is absluut niet het moment om te stemmen over zaken uit het verleden waar je niet tevreden over bent. Mijn mening is dat het voor ons allen van belang is dat we langzaam naar een verenigd europa werken. Het is heel kortzichtig om te denken dat als je "nee" stemt op de grondwet je hier iets aan veranderd. Als je dat wel wilt zul je landelijk eerst is anders moeten stemmen.

Ik vind (en dat is de reden dat ik "Ja" ga stemmen) dat de grondwet (en ook zeker zoals die nu is opgesteld) weer een kleine stap in de goede richting is. De daadkracht van het "verenigd" europa wordt ermee vergroot. Nu er slechts richtlijnen zijn nemen te veel landen er een loopje mee.

Stem dus alsjeblieft niet om de verkeerde redenen ja of nee. Stem dan liever blanco.
27-05-05 @ 12:26
Reactie from: Julien [Lid] E-Mail · http://www.goedzo.com
Gevonden maar toch relevant:

Meer democratie
Het Europees parlement krijgt op een flink aantal terreinen medebeslissingsrecht. Nu kan het europarlement vaak niet meer dan een advies uitbrengen. Met de grondwet mag het meebeslissen over bijvoorbeeld de landbouwbegroting, de grootste kostenpost van de EU.

Meer grip op Brussel
Nationale parlementen kunnen de Europese Commissie terugfluiten als die een wet wil maken over een onderwerp waarvan de lidstaten vinden dat er geen Europees beleid voor nodig is.

Slagvaardiger bestuur
Aanzienlijk meer besluiten kunnen genomen worden met 'gekwalificeerde meerderheid'. Er hoeft dus niet meer eindeloos onderhandeld te worden totdat iedereen het helemaal eens is over een slap compromis. In een Unie met nu 25 lidstaten is dat erg moeilijk.
Ook wordt Europese Commissie kleiner en daarmee slagvaardiger. Op dit moment hebben sommige commissarissen een erg kleine portefeuille. In het nieuwe toerbeurtsysteem komen alle landen even vaak aan bod.

Meer invloed voor de burger
Om de kloof tussen burger en Brussel minder groot te maken, komt er het Europees burgerinitiatief: een miljoen Europeanen kunnen de Commissie verzoeken een wet te maken. De Commissie is verplicht het verzoek te bespreken.

Goed voor de economie
Door de grondwet krijgt Europa een daadkrachtiger bestuur, hetgeen de Europese economie versterkt. Regels voor de interne markt kunnen makkelijker worden vastgesteld. Voor handelsland Nederland is een gezonde Europese economie van levensbelang. Eerlijke concurrentie en een vrije markt worden in de grondwet verankerd.

Betere terreur- en misdaadbestrijding
Terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit roepen om een gezamenlijke aanpak binnen Europa. Besluiten daarover worden volgens de grondwet met een meerderheid van stemmen genomen, en kunnen dus niet door een veto worden geblokkeerd. De grondwet maakt het onder meer mogelijk dat er een Europees Openbaar Ministerie komt, dat internationale misdaad effectiever aan kan pakken.

Een beter asiel- en migratiebeleid
Met de grondwet kan er een Europees asielstelsel komen. Daarmee zou voorkomen moeten worden dat asielzoekers binnen Europa doorreizen naar het land met de aantrekkelijkste regels.

Burgerrechten in de grondwet
De EU is meer dan een economische club: het is een waardengemeenschap waar vrede, vrijheid en democratie voorop staan. De grondwet bevat een Handvest van grondrechten waarin die waarden en de rechten van burgers zijn vastgelegd. Het is meer dan een stuk papier: Europese instellingen zijn verplicht zich eraan te houden, en burgers kunnen makkelijker naar de rechter stappen als ze menen dat een instelling hun rechten schendt.

Lidstaten blijven autonoom
De Europese grondwet vervangt de Nederlandse grondwet niet, maar staat ernaast. Europees wat Europees moet, nationaal wat nationaal kan.

Europa wordt duidelijker
De grondwet stelt glashelder op welke terreinen de Unie welke bevoegdheden heeft. Ook is de EU nu gebaseerd op meer dan tien losse verdragen. Die worden overzichtelijk gebundeld in de grondwet.

Grotere rol in de wereldpolitiek
De grondwet introduceert de Europese minister van Buitenlandse Zaken, waarmee de EU een duidelijker gezicht krijgt voor de buitenwereld. De lidstaten zullen met elkaar moeten overleggen voordat ze elk met een eigen standpunt komen. De EU-lidstaten die lid zijn van de VN-veiligheidsraad moeten onderling overleggen en de andere lidstaten op de hoogte houden. De Europese minister van Buitenlandse Zaken kan daar het standpunt van de EU verwoorden.
Ook worden in de grondwet afspraken gemaakt over meer samenwerking op het gebied van defensie, waardoor Europa als het nodig is militaire operaties uit kan voeren of snel vredestroepen kan sturen.

Nederland behoudt veto over EU-begroting
Als grootste netto-betaler per hoofd van de bevolking wil Nederland het laatste woord houden over de meerjarenbegroting van de EU. Dat vetorecht is in de grondwet vastgelegd.

Een socialer Europa
Volgens de grondwet moet de EU zich onder meer richten op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang. Lidstaten behouden zeggenschap over het eigen stelsel van sociale zekerheid.

Goed voor een groen en diervriendelijk Europa
Verbetering en bescherming van de kwaliteit van het milieu is een van de doelstellingen van de Unie. Een hoog niveau van milieubescherming moet worden geïntegreerd in het beleid van de Unie. Ook dierenwelzijn is expliciet opgenomen in de grondwet.

Uit de Unie stappen
In de grondwet is opgenomen dat lidstaten zich uit de Unie kunnen terugtrekken. Tot nu
toe was dat niet geregeld.

- Er komt GEEN Europees leger.
- Er komt GEEN Europese superstaat.
- De Nederlands Grondwet komt NIET te vervallen.
- Nederland houdt zijn eigen identiteit.
- Nederland houdt vetorecht over zaken betreffende homohuwelijk, beleid inzake softdrugs, asielbeleid, inzet van ons leger.

De meeste stellingen tegen die de SP op werpt zijn punten die zonder Grondwet OOK zo zouden zijn en dus doodleuk argumenten zijn die niet ter zake doende zijn.
De stellingen die de dierenstichtingen aanhangen die tegen de grondwet zijn betreffen dingen die zonder Grondwet ook niet aangepakt worden (stierenvechten. ganzen voedering, kivietseieren, bio-industrie etc etc).Deze Grondwet is voor dieren een verbetering. Het is nog niet perfekt maar het is tot nu toe het best haalbare.
27-05-05 @ 12:47
Reactie from: budha [Lid] E-Mail
Ik vind dee titel "Wees niet dom en stem JA!" maar niks. Nee stemmen hoeft helemaal niet dom te zijn. Ik kan mij goed voorstellen dat iemand een andere overweging maakt en zodoende op een Nee uitkomt.

Volgens mij zijn er drie overwegingen die men kan hebben om al dan niet voor te stemmen:

1. Je beoordeeld het verdrag puur op inhoud en geeft het als het ware een rapportcijfer. Kom je op een voldoende dan stem je Ja. Vind je het een slecht verdrag dan stem je Nee.

2. Je realiseert je dat wanneer het verdrag door de Nederlandse bevolking wordt verworpen er (bijna) niets veranderd aan de huidige situatie in Europa. Dan volgt de vraag of je daar tevreden mee bent en dat wilt voor de toekomst.

3. Je laadt je leiden door principiële en/of emotionele gronden. Wie nooit heeft geloofd in Europese samenwerking is dit de eerste rechtstreekse mogelijkheid om dit te laten blijken. Wie tegen Europa is zal ook niet voor een Europees verdrag zijn.


Ik ben geen jurist en kan het verdrag niet op de exacte inhoud beoordelen. Uit wat ik tot nu toe begrepen heb uit verschillende bronnen zal Europa met dit verdrag democratischer en slagvaardiger worden. Om deze en andere redenen geef ik (als leek) het verdrag een voldoende.

De huidige machtsverhouding in Europa bevalt me niet, omdat de Europese Commissie de dienst uitmaakt en niet het democratisch gekozen Europees Parlement. Ik juig een verandering in de samenwerking toe dus wat mij betreft gaan we het anders doen dan nu.

Ik geloof dat samenwerking uiteindelijk meer oplevert dan solo gaan. Met vrede bereik je meer dan met oorlog. Last van onderbuikgevoelens over de euro, toetreding van Turkije en dergelijke heb ik niet, dus ook op dit laatste punt kom ik op een Ja uit.
27-05-05 @ 16:32

Plaats een reactie


Your email address will not be revealed on this site.

Jouw URL zal worden weergegeven
PoorExcellent
(Enters worden <br />)
(Name, email & website)
(Allow users to contact you through a message form (your email will not be revealed.)
Voer hieronder "wit" zonder quotes in.
antispam test
Permalink 10:20:00, 5063 hits, CategoriŽn: Spreek

Wensbeer


Tag cloud

bizar blog blog-ster digi donderdag economie europa filmpjes foto's fret gezondheid goedzo.com humor intenet internet jeugd jij kinderen lekker liefde lyrics maandag media muziek natuur puk recepten sentiment sesamstraat songtekst sport ster streetview techniek technologie trend trends uitgaan veiligheid vreemd vreemde vrijdag weetje wetenschap woensdagOnze redactie


Zoeken


Poll
Ik ben een snoozer

View ResultsCategoriën


 << < Oktober 2018 > >>
Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


User tools


Populair

Meest Bekeken

 • Bertens meldt zich af (852,200)
 • 404: Hotlinken van bestand is niet toegestaan! (645,899)
 • Update 2013: Uitgekookte oplichter verkoopt nep pannensets aan de deur en vanuit zijn kofferbak (387,816)
 • Redacteur gezocht! (156,845)
 • Keeley Hazell naaktfoto's kun je hier vinden (154,990)
 • Naaktfofo's Veronique de Kock (152,745)
 • Playboy Naaktfoto's Rebecca Loos bekijk ze hier (149,106)
 • Langste huwelijk ter wereld (121,656)
 • Update: Playboy foto's Bridget Maasland (116,947)
 • Playboy foto's Zangeres Do (111,552)
 • Mogelijke miljoenenfraude met pgb's door zorginstelling (106,038)
 • 3D geprinte wapens zijn gevaarlijk, (97,270)
 • More...


Archief


XML FeedsEen onverwachte fout heeft plaatsgevonden!

Als deze fout blijft terugkomen, geef dit dan door aan de administrator.

Ga terug naar Homepage

Aanvullende informatie over deze fout:

MySQL error!

The table 'evo_hitlog' is full(Errno=1114)

Your query: Record the hit

   INSERT INTO evo_hitlog(
    hit_sess_ID, hit_datetime, hit_uri, hit_referer_type,
    hit_referer, hit_referer_dom_ID, hit_blog_ID, hit_remote_addr, hit_agnt_ID )
   
VALUES( '8616894',
FROM_UNIXTIME(1539833819), '/index.php/2005/06/01/eu_grondwet_wees_niet_dom_en_stem_ja', 'direct', '', NULL, 1, '54.166.207.223', 454 )